Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng có sự tương quan chặt chẽ giữa HCVAg và tải lượng HCV-RNA trong huyết thanh và cả trong gan bệnh nhân viêm gan C mạn. Trong huyết thanh có một sự tương quan chặt chẽ giữa HCVAg và tải lượng HCV-RNA (r=0,90; p<0,0001). Trong các mẫu sinh thiết gan cũng có sự tương quan chặt chẽ mức độ HCVAg và HCV-RNA (r=0,83; p<0,0001). Sự tương quan chặt chẽ giữa mức độ HCVAg trong gan và huyết thanh (r=0,80 và p<0,0001), cũng như giữa tải lượng HCV-RNA trong gan và trong huyết thanh (r=0,87; p<0,0001) gợi ý rằng cả HCVAg và HCV-RNA là những dấu ấn thật sự của sự nhân bản (replication) của HCV.

     Độ nhạy của HCVAg là 3 fmol/L (0,06 pg/mL), tương ứng với tải lượng của HCV-RNA là 700-1100 IU/mL, tùy thuộc vào genotype của HCV, trong khi ngưỡng phát hiện của Real-time PCR để định lượng HCV-RNA là 15 IU/mL (1 IU/mL = 4,8 copies/mL). Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng độ nhạy để phát hiện HCV của HCVAg là khoảng 90-96,8%, độ đặc hiệu là 100%, giá trị dự báo (+) tính là 100%, giá trị dự báo (-) tính là 97-99% và độ chính xác là 97-99,3%. 

     Vì vậy, xét nghiệm HCVAg có độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự đoán (+), giá trị dự đoán (-) và độ chính xác để phát hiện nhiễm cao. Có sự tương quan chặt chẽ giữa mức độ HCVAg và tải lượng HCV-RNA trong huyết thanh bệnh nhân nhiễm HCV.