Sự hiện diện của kháng nguyên e (HBeAg) trong máu cho thấy có sự sinh sản của virus trong tế bào gan. Vì vậy HBeAg là marker đại diện cho DNA của virus B. Theo báo cáo của TS. Hwai-I Yang  (Đài Loan) và cs, thực hiện cuộc nghiên cứu tiền cứu để quyết định mối liên quan đối với kháng nguyên bề mặt (HBsAg) và HBeAg với sự phát triển của ung thư gan.

      Nghiên cứu 11.893 người không có bằng chứng (HCC) ung thư gan (tuổi từ 30 - 65) từ 7 thành tố ở Ðài Loan. Những người này được xét nghiệm HBsAg, HBeAg bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang. Chẩn đoán ung thư chắc chắn do dữ kiện nối kết bằng vi tính với trung tâm ung thư quốc gia Ðài Loan và bằng chứng những cái chết. Thực hiện nhiều phân tích ngược để quyết định nguy cơ có liên quan ung thư gan ở những người HBsAg dương tính một mình hoặc HBsAg và HBeAg dương tính, so sánh với những người âm tính cả hai.

      Ðã có 111 trường hợp ung thư gan mới chẩn đoán trong 359 người theo dõi. Tỉ lệ ung thư gan 1169 trường hợp trong 10.000 người dương tính cả HBsAg và HBeAg; 324 trường hợp trong 100.000 người chỉ HBsAg dương tính, 39 trường hợp trong 100.000 người âm tính HBsAg và HBeAg. Sau khi đánh giá tuổi, phái, sự hiện diện và vắng mặt Anti HCV, tính trạng nghiện thuốc, dùng hoặc không dùng rượu, nguy cơ liên quan ung thư gan là 9,6 (khoảng tin cậy 90%, 6 đến 15,2) ở người chỉ dương tinh HBsAg và 60,2 (khoảng tin cậy 95%, 35,5 đến 102,1) giữa những người dương tính cả HBsAg và HBeAg, so sánh với nguồn âm tính cả hai.

      Kết luận: Như vậy HBeAg dương tính làm tăng yếu tố nguy cơ ung thư gan.